تهران، کارگر شمالی، بعد از تقاطع جلال، جنب پردیس فنی، دانشکده علوم و فنون نوین، کد پستی ۱۴۳۹۹۵۷۱۳۱

فکس:۰۰۹۸۲۱۸۹۷۷۴۱۸۸

تماس با مدیریت سایت: m.moradi89[at]ut.ac.ir