سخنران آقای دکتر رفیعی در کنفرانس ACE-X2018

 

آقای دکتر رفیعی به عنوان سخنران مدعو در کنفرانس ACE-X2018 در خصوص «تخمین مدول الاستیک پلیمر تقویت شده با نانورس با استفاده از رهیافت تصادفی به سخنرانی خواهند پرداخت. کنفرانس مذکور در هلند و در ماه جولای سال 2018 برگزار خواهد شد (لینک).