انتخابات انجمن کامپوزیت ایران

آقای دکتر رفیعی به عنوان عضو هیات مدیره دور پنجم انجمن صنعتی کامپوزیت ایران (IRCOMAS) پس از شرکت در انتخابات مورخ 4/6/97 برای یک دوره سه ساله انتخاب گردیدند.  ایشان از سال 94 تا 97 نیز به عنوان عضو هیات مدیره دور چهارم این انجمن فعالیت داشتند.