قرارداد پژوهش کاربردی با شرکت گاز بوشهر

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت در قالب قرارداد پژوهش کاربردی با شرکت گاز استان بوشهر، به بررسی عملکرد مکانیکی لوله کامپوزیت تحت بار قائم و میزان انعطاف پذیری آن، می‌پردازد. در این پروژه رفتار بلند مدت لوله کامپوزیت تحت بارعرضی فشاری و رخداد پدیده خزش بلند مدت به صورت آزمایشگاهی در بازه یک سال و نیم مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس مدل مناسب جهت پیش‌بینی خزش بلند مدت در لوله کامپوزیت بر اساس داده‌های خزشی کوتاه مدت رزین سازنده ساختار لوله کامپوزیت توسعه خواهد یافت. بررسی رفتار بلند مدت لوله کامپوزیت تحت بارگذاری‌های مختلف، از مهمترین مراحل تایید طراحی لوله می‌باشد که نیازمند آزمونهای بلند مدت بیش از یک سال می‌باشد و لذا توسعه مدل تئوری مناسب جهت ارزیابی لوله قبل از تولید و در مراحل طراحی اهمیت ویژه‌ای دارد.