مطالعه تدوین استراتژی برای پژوهشگاه نیرو

 

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت در قالب پروژه تحقیقات کاربردی برای پژوهشگاه نیرو، به شناسایی حوزه‌های استفاده از کامپوزیت در صنعت برق برای مقابله با خوردگی پرداخت. در این پروژه پس از شناسایی زمینه‌های کاربرد کامپوزیت در این صنعت، به مطالعه فنی و اقتصادی استفاده از تجهیزات کامپوزیت برای مقابله با خوردگی و میزان صرفه‌جویی حاصل در مقایسه با سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید آنها پرداخته شده است. سپس وضعیت کلان صنعت کامپوزیت و توان تولیدی شرکتهای داخلی جهت تولید محصولات موردنظر مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت، بر اساس مدل smart، قطعات شناسایی شده برای صنعت برق ایران اولویت بندی شده‌اند و با بررسی نقاط قوت، ضعف و همچنین فرصتها و تهدیدهای در پیش روی کاربرد کامپوزیت در صنعت برق، به خلق استراتژی مناسب جهت عملیاتی شدن استفاده از کامپوزیت در این صنعت پرداخته شده است. استراتژی‌های تدوین شده نیز بر اساس مدل QSPM رتبه بندی گردیده‌اند.