ابداع فرایند پیش بینی استحکام حلقوی لوله کامپوزیتی حاوی پرکننده

توسعه فرآیند طراحی سازه ای لوله کامپوزیتی

فرآیند تمام مقیاس و تمام تصادفی برای پیش‌بینی خواص کامپوزیت نانولوله کربن/پلیمر