صفحه اصلي -> پروژه ها -> پروژه های تحقیقاتی

بررسی تخریب ناشی از ضربه سرعت پایین در مخازن کامپوزیتی تحت فشار(خاتمه یافته)
پژوهشگر:
شیوا رضایی اکبریه

بررسی پدیده تورق در سازه‌های کامپوزیتی استوانه‌ای تحت بارگذاری عرضی (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
محمدرضا حبیب آگهی

تحليل تصادفي ارتعاشات اتفاقي در لوله‌های کامپوزیتی (در حال انجام)
پژوهشگر:
پارسا شریفی

مدل سازی آسیب پیشرونده در مخازن تحت فشار کامپوزیتی (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
محمد علی ترابی

بررسی پدیده خستگی در لوله/مخازن کامپوزیتی (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
فرشته اسلامی

مطالعه تاثیر خواص مکانیکی مواد کامپوزیت بر روی رفتار سازه‌ای پره توربین بادی (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
مطهره خان‌پور

پیش‌بینی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های حاوی نانوخاک رس (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
رضا شهزادی

تخمین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت گرافن/پلیمر با استفاده از مدلسازی چندمقیاسی (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
امیرعلی اسکندریون

پیش‌بینی خواص مکانیکی الیاف پرزدار با تکیه بر مدل ناحیه چسبناک (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
امین قربان‌حسینی

تاثیر لایه شن بر روی خواص مکانیکی و سازه لوله کامپوزیتی(خاتمه یافته)
پژوهشگر:
فرشید رشادی

شبیه‌سازی فازواسط بین نانولوله و رزین اطراف با مدلسازی نیمه پیوسته(خاتمه یافته)
پژوهشگر:
رضا پورعزیزی

توسعه فرمولاسیون جدید برای پیش‌بینی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت حاوی نانولوله کربنی(خاتمه یافته)
پژوهشگر:
وحید فیروزبخت

شبیه‌سازی فاز واسط بین نانولوله و رزین اطراف با مدلسازی اتمی(خاتمه یافته)
پژوهشگر:
محمد مهدوی

تحلیل تصادفی لوله‌های کامپوزیتی تولید شده به روش پیچش الیاف(خاتمه یافته)
پژوهشگر:
هادی حسام سادات

مدلسازی فشار تخریب عملکردی در لوله‌های کامپوزیتی تولید شده به روش پیچش الیاف (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
علی امینی

بررسی خواص الکتریکی و الکترومغناطیسی نانوکامپوزیت پایه پلیمری (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
مصطفی طاهری

تحلیل ضربه بر روی نانوکامپوزیت حاوی نانولوله کربن (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
رضا ملکی

مدلسازی خزش در کامپوزیت پلیمری (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
بهزاد مظهری

بهینه‌سازی سازه‌ای لوله کامپوزیتی(خاتمه یافته)
پژوهشگر:
سعید عیدی

تحلیل آیرولاستیک پره کامپوزیتی توربین بادی (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
محسن مرادی

مدلسازی و تحلیل المان محدود سفتی لوله کامپوزیتی (خاتمه یافته)
پژوهشگر:
علیرضا مروارید عراقی


پژوهشگر:پژوهشگر:پژوهشگر: