دکتر عباس میلانی
مرتبه علمی: استاد تمام
دانشگاه: University of British Columbia
 
رشته های متخصص:
  • کامپوزیت نساجی
  • روابط ساختاری مواد
  • مدل سازی المان محدود
  • روش­های معکوس
  • انتخاب مواد براساس استراتژی­های طراحی انتهای عمر
  • طراحی و تحلیل کامپیوتری و آزمایش­های فیزیکی
  • تصمیم­سازی چند قیدی
  • مدل­های جانشین برای فرایند بهینه سازی
  • سیستم­های انتقال قدرت
 
 
وب سایت:
http://www.ubc.ca/okanagan/engineering/faculty/abbasmilani.html 
https://people.ok.ubc.ca/amilani/staff.htm
 
پست الکترونیکی: abbas.milani@ubc.ca