مصطفی صحرایی
 
 کارشناسی  1377 - 1381  دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مهندسی مکانیک، طراحی جامدات
 کارشناسی ارشد  1392 - 1394  دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مهندسی مکانیک، طراحی جامدات
 دکتری  1396 - Now  دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
موضوع تحقیق:
بررسی تاثیر افزودن نانولوله کربنی به افزایش مقاومت کامپوزیت در برابر تورق 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • سازه های کامپوزیتی
  • طراحی و آنالیز اتصالات
  • طراحی بال های کامپوزیتی
  • مهندسی رسیدگی تطابق(CVE)
 
مقالات:
 
 
جزئیات تماس
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتهای خیابان کارگر شمالی ایران، تهران، 143995941
 
پست الکترونیکی: 
mostafa.sahraei[at]ut.ac.ir