فرنوش قاید ندومی
 
 کارشناسی  1388 - 1393  مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا همدان
 کارشناسی ارشد  1393 - 1396  دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
 دکتری  1396 - Now  دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
موضوع تحقیق:
مدلسازی چندمقیاسی نانوکامپوزیت‌ها 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • مواد کامپوزیت و نانوکامپوزیت
  • روش اجزاء محدود 
 
مقالات:
 
 
جزئیات تماس
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتهای خیابان کارگر شمالی ایران، تهران، 143995941
 
پست الکترونیکی: 
farnoush.nodoumi[at]ut.ac.ir