حسین راشدی
 
 کارشناسی  1388 - 1392  مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 کارشناسی ارشد  1392 - 1394  مهندسی هوافضا سازه، دانشگاه صنعتی شریف
 دکتری  1397 - now  مهندسی هوافضا سازه، دانشگاه تهران
موضوع تحقیق:
 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:

مکانیک مواد مرکب

تحلیل ضربه

تحلیل و طراحی سازه­های هوایی

 
مقالات:
 
 
جزئیات تماس
: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
rashedi.hossein@yahoo.com ، rashedi.hossein@ut.ac.