مصطفی طاهری (فارغ التحصیل)
 
 کارشناسی  1385 - 1389  دانشگاه ساری دانشکده برق
 کارشناسی ارشد  1390 - 1392  دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
موضوع تحقیق:
بررسی خواص الکتریکی و الکترومغناطیسی نانوکامپوزیت پایه پلیمری 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی/دکتر صبور 
مشاور:
دکتر نیک فرجام 
علایق پژوهشی:
  • ساخت نانو کامپوزیت ها و ارزیابی خواص الکتریکی
 
مقالات:

1. "The influence of CNT contents on the electrical and electromagnetic properties of CNT/Vinylester", R. Rafiee, M. H. Sabour, A. Nikfarjam, M. Taheri, Journal of Electronic Materials, 2014; 3(9): 3477-3485. [In English]

2. “Characterization of the electrical and electromagnetic properties of CNT-based Nanocomposites”, A. Nikfarjam, R. Rafiee, M. H. Sabour, M. Taheri, Modares Journal of Mechanical Engineering 2013; 13(12):88-100. [In Persian]

3. "Evaluation of the electrical and electromagnetic properties of CNT-based composites", R. Rafiee, M. H. Sabour, A. Nikfarjam, M. Taheri, ICCS17 (2013), Porto, Portugal. [In English]

4. “Investigation of electrical and electromagnetic properties of CNT-based nanocomposites using in-situ polymerization”, R. Rafiee, A. Nikfarjam, M. Sabour, M. Taheri, AERO2013, Tehran, Iran. [In Persian]

 

5. "Evaluation of electrical and electromagnetic properties of nanocomposites containing carbon nanotubes using in situ polymerization method", 12th Conference of Iranian Aerospace Society.

 
 
جزئیات تماس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
m_taheri[at]ut.ac.ir