سید هادی حسام سادات (فارغ التحصیل)
 
 کارشناسی  1385 - 1390  دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دانشکده مکانیک
 کارشناسی ارشد  1390 - 1392  دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
موضوع تحقیق:
تحلیل تصادفی لوله‌های کامپوزیتی تولید شده به روش پیچش الیاف 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:

...

 
مقالات:

1. “The influence of production inconsistencies on the functional failure of GRP pipes”, R. Rafiee, M. Fakoor, H. Hesamsadat, Steel and Composite Structures, An International Journal, 2015; 19(6): 1369-1379. [In English]

2. “Predicting functional failure pressures in GRP and GRP mortar pipes”, R. Rafiee, H. Hesamsadat, CPVT 2015, Tehran, Iran. [In English & Persian]

3. “Investigating inconsistencies of discontinuous filament winding process on functional failure pressures of GRP pipes”, R. Rafiee, H. Hesamsadat, CPVT 2015, Tehran, Iran. [In English & Persian]

4. "Investigation of functional failure of composite pipes", R. Rafiee, H. Hesamsadat, MechComp 2014, Long Island, New York, US. [In English]

5. "Stochastic determination of functional failure pressures in FRP pipes", R. Rafiee, S. H. Hesamsadat, X-Mech 2014, Tehran, Iran. [In English]

6. "Stochastic analysis of the failure in composite pressure vessels", R. Rafiee, S. H. Hesamsadat, Aero2014, Tehran, Iran. [In Persian]

 

 
 
جزئیات تماس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
hesam_aero[at]yahoo.com