وحید فیروزبخت (فارغ التحصیل)
 
 کارشناسی  1382 - 1387  دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن
 کارشناسی ارشد  1390 - 1392  دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
موضوع تحقیق:
توسعه فرمولاسیون جدید برای پیش‌بینی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت حاوی نانولوله کربنی 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:

...

 
مقالات:

1. “Multi-scale modeling of carbon nanotube reinforced polymers using irregular tessellation technique”, R. Rafiee, V. Firouzbakht, Mechanics of Materials, 2014; 78: 74-84. [In English]

2. “Predicting Young’s modulus of aggregated carbon nanotube reinforced polymer”, R. Rafiee, V. Firouzbakht, Mechanics of Advanced Composite Structures 2014, 1: 9-16. [In English].

3. “Predicting mechanical properties of CNT-based nanocomposites using irregular tessellation technique fiber”, R. Rafiee, V. Firouzbakht, ISME2016, Yazd, Iran. [In Persian]

4. "A novel formulation for predicting mechanical properties of CNT-based composites", R. Rafiee, V. Firouzbakht, MechComp 2014, Long Island, New York, US. [In English]

5. "On the meso-scale modeling of carbon nanotube reinforced polymer", R. Rafiee, V. Firouzbakht, X-Mech 2014, Tehran, Iran. [In English]

6. "Developing a formulation for predicting mechanical properties of CNT-based composites", R. Rafiee, V. Firouzbakht, Aero2014, Tehran, Iran. [In Persian]

 

7. "Developing a formulation for predicting mechanical properties of CNT-based composites", R. Rafiee, V. Firouzbakht, Aero 2014, Tehran, Iran. 

 
 
جزئیات تماس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
firouzbakht[at]ut.ac.ir