علیرضا مروارید عراقی (فارغ التحصیل)
 
 کارشناسی  1385 - 1390  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مکانیک
 کارشناسی ارشد  1391 - 1393  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند
موضوع تحقیق:
مدلسازی و تحلیل المان محدود سفتی لوله کامپوزیتی 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی/دکتر شهرام یار 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  •       روش اجزاء محدود
  •       کامپوزیت
  •       لوله GRP
 
مقالات:

...

 
 
جزئیات تماس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
alireza.araghi[at]yahoo.com