سعید عیدی (فارغ التحصیل)
 
 کارشناسی  1385 - 1390  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مکانیک
 کارشناسی ارشد  1391 - 1393  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند
موضوع تحقیق:
بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی رفتار لوله GRP تولید شده به روش پیچش الیاف ناپیوسته 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی/دکتر شهرام یار 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • روش اجزاء محدود
  • کامپوزیت
  • لوله GRP
 
مقالات:

1. “Stochastic analysis of functional failure pressures in glass fiber reinforced polyester pipes”, R. Rafiee, F. Reshadi, S. Eidi, Materials & Design, 2015; 67: 422-427. [In English]

 
 
جزئیات تماس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
saeed.eidi[at]yahoo.com