حسین رستگاریان جهرمی
 
 کارشناسی  1385 - 1389  دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده مکانیک
 کارشناسی ارشد  1391 - 1393  Mech. Eng. Dept, Politecnico di Milano
موضوع تحقیق:
نامشخص 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • دینامیک سازه محاسباتی/ارتعاشات
  • مدل سازی و کنترل سیستم های دینامیکی
  • روش اجزا محدود
  • مکانیک مواد مرکب
  • برهمکنش سازه و سیال
 
مقالات:

...

 
 
جزئیات تماس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
hossein.rastegarian[at]mail.polimi.it