فرشته اسلامی سامانی (فارغ التحصیل)
 
 کارشناسی  1386 - 1390  دانشگاه کاشان، کاشان، اصفهان
 کارشناسی ارشد  1392 - 1395  دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
موضوع تحقیق:
بررسی مدلسازی پدیده خستگی در مخازن تحت فشار کامپوزیتی 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • خستگی
  • طراحی
 
مقالات:

1. “Fatigue analysis of composite pipes using progressive damage modeling”, R. Rafiee, F. Eslami, ICCS19 (2016), Porto, Portugal.

2. “Theoretical modeling of fatigue phenomenon in composite pipes”, R. Rafiee, F. Eslami, Journal of Composite Structures, 2017; 161:256-263.

 

 
 
جزئیات تماس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
fe.samani[at]yahoo.com