فرامرز عباسی
 
 کارشناسی  1387 - 1392  دانشگاه باهنر کرمان, مهندسی مکانیک، مکانیک در حرارت و سیالات
 کارشناسی ارشد  1396 - Now  دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
موضوع تحقیق:
مطالعه تئوری و تجربی خستگی در رینگ کامپوزیتی 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
 
مقالات:
 
 
جزئیات تماس
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتهای خیابان کارگر شمالی ایران، تهران، 143995941
 
پست الکترونیکی: 
abbasi.faramarz[at]gmail.com