سحر بازرگانی
 
 کارشناسی  1390 - 1395  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا
 کارشناسی ارشد  1396 - Now  دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
موضوع تحقیق:
بررسی قابلیت اطمینان مخازن کامپوزیتی تحت فشار داخلی 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • کامپوزیت و نانو کامپوزیت
  • مدلسازی و تحلیل المان محدود
  • پره توربین باد
 
مقالات:
 
 
جزئیات تماس
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتهای خیابان کارگر شمالی ایران، تهران، 143995941
 
پست الکترونیکی: 
sahar.bazargani[at]ut.ac.ir