حدیث ذهتاب زاده
 
 کارشناسی  1391 - 1395  مهندسی هوافضا گروه مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
 کارشناسی ارشد  1396 - Now  دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین
موضوع تحقیق:
پیش بینی تئوری استحکام نانوکامپوزیت حاوی نانولوله کربن 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • طراحی وتحلیل سازه های کامپوزیتی
  • ارتعاشات
  • تحلیل مسائل تنش و کرنش
 
مقالات:
 
 
جزئیات تماس
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتهای خیابان کارگر شمالی ایران، تهران، 143995941
 
پست الکترونیکی: 
hadisze7[at]gmail.com