محمد رضا هاشمی طاهری
 
 کارشناسی  1384 - 1388  دانشگاه امام علی (ع)- دانشکده هوافضا
 کارشناسی ارشد  1396 - now  دانشگاه تهران- دانشکده علوم و فنون نوین
موضوع تحقیق:
مطالعه و بررسی تخریب در پره کامپوزیتی توربین باد 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رهام رفیعی 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:

بررسی شکست در سازه های کامپوزیتی

طراحی و ساخت ایده های صنعتی

مطالعه و بررسی تحقیقات جدید روی وسایل پرنده

 
مقالات:
 
 
جزئیات تماس
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتهای خیابان کارگر شمالی ایران، تهران، 143995941
 
پست الکترونیکی: 
hashemitaheri@ut.ac.ir