رضا ملکی مقدم
 
 کارشناسی  1382 - 1387  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مکانیک
 کارشناسی ارشد  1387 - 1389  دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، دانشکده مکانیک
موضوع تحقیق:
تحلیل ضربه بر روی نانوکامپوزیت حاوی نانولوله کربن 
استاد راهنما اصلی/استاد راهنما:
دکتر رفیعی/دکتر فریدون 
مشاور:
... 
علایق پژوهشی:
  • نانو تیوب کربن
  • مشخصه سازی نانو کامپوزیت پلیمری
  • طراحی، تحلیل و ساخت سازه های کامپوزیتی
 
مقالات:

1. "On the modeling of carbon nanotube: A critical review", R. Rafiee, R. Maleki Moghadam, Journal of Composites Part B, 2013; 56:435-449. [In English]

2. "Simulation of impact and post-impact behavior of carbon nanotube reinforced polymer using multi-scale finite element modeling", R. Rafiee, R. Maleki Moghadam, Journal of Computational Materials Science 2012; 63:261-268. [In English]

3. "Modal analysis of carbon nanotube reinforced polymer using multi-scale finite element method", A. Freridoon, R. Rafiee, R. Maleki Moghadam, Mechanics of Composite Materials 2013; 49(3): 325-332. [In English]

4. “Impact analysis of nanocomposites reinforced by CNT using multi-scale finite element method”, R. Rafiee, R. Maleki, ICMEAT 2012, Isfahan, Iran. [In Persian]

5. “Multi-scale modeling of impact behavior of carbon nanotube reinforced polymer”, R. Rafiee, R. Maleki, ICCE20 (2012), Beijing, China. [In English]

6. "Numerical modal analysis of an embedded carbon nanotube in a polymer matrix", R. Rafiee, M. Maleki, ICCE20 (2012), Beijing, China. [In English]

7. “Modal analysis of carbon nanotube based composites using multi-scale finite element modeling”, R. Rafiee, R. Maleki, Aero2012, Tehran, Iran. [In Persian]

 

 
 
جزئیات تماس
تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران کدپستی: 1439955941
 
پست الکترونیکی: 
reza.malekimoghadam[at]gmail.com